Temeljem članka 57. Statuta Turističke zajednice općine Čavle („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 21/10) i Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Čavle za 2016.g. te čl. 29. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čavle, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Čavle raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje informatora – za 1 radno mjesto u Turističkom informativnom centru Turističke zajednice općine Čavle na određeno vrijeme (od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.g.).

Uvjeti:
1) završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog ili humanističkog smjera
2) najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
3) aktivno znanje jednog svjetskog jezika
4) poznavanje rada na računalu
5) poznavanje turističke ponude Općine Čavle

Prijavi priložiti:
– životopis
– presliku domovnice
– dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci
– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama TZO Čavle.
Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno do 19.06.2016. godine na adresu: Turistička zajednica općine Čavle, Čavja 17, 51219 Čavle s naznakom “za natječaj”.
Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.
Čavle, 9.06.2016. godine
Direktor
_________________
Ivan Salamon, mag.oec.

>NATJECAJ_TIC