Temeljem članka 28. Statuta TZO Čavle i odluke sa  sjednice, održane 29.10.2014., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Čavle raspisuje :

NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čavle

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice:

 1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke. 1. ovog Natječaja
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu;
 6. da ima organizatorske sposobnosti.

Prijavi priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika);
 • dokaz o  radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (izvornik ili ovjerena preslika)
 • dokaz da podnositelju prijave pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma
 • presliku domovnice
 • program rada i razvoja TZO Čavle za naredno razdoblje

NAPOMENA:

 • Položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
 • U slučaju da osoba ispunjava uvjete utvrđene  člankom 1. gore navedenog Pravilnika (N.N. 110/10) ali nema položen stručni ispit, ima obvezu položiti isti u roku od jedne godine.

Pravo prijave na Natječaj pod jednakim uvjetima imaju osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti isključivo poštom na adresu: TZO Čavle, Čavle 104, 51219 Čavle, s naznakom “za natječaj” zaključno sa 12.11.2014. godine.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.