Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Čavle. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Čavle, Čavja 17, 51219 Čavle
• elektroničkom poštom na adresu:  info@tz-cavle.hr
• osobno u Turističkoj zajednici radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • Službenik za informiranje: Ivan Salamon, mag.oec., tel: 051/549 120

Organizacijska struktura

Dokumenti

Zakoni
Pravilnici
Statut i interni akti

Izvještaji

Financijska izvješća
Financijski plan i program
Izvještaj o pravu na pristup infomacijama

Sjednice

Skupština
Turističko vijeće
Nadzorni odbor